ثبت برند

ثبت شرکت … قراردادی تجاری است که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته می شوند تا در چارچوب معینی از قوانین عمل کند شاید مهمترین دلیلی که باعث می شود تصمیم به ثبت یک شرکت بگیریم، رسمی و قانونی کردن کار و تجارتیست که می خواهیم برای رسیدن به اهدافمان از آن استفاده کنیم. بعد […]

ثبت شرکت

ثبت شرکت … قراردادی تجاری است که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته می شوند تا در چارچوب معینی از قوانین عمل کند شاید مهمترین دلیلی که باعث می شود تصمیم به ثبت یک شرکت بگیریم، رسمی و قانونی کردن کار و تجارتیست که می خواهیم برای رسیدن به اهدافمان از آن استفاده کنیم. بعد […]

آگهی دعوت

آگهی دعوت … شرکت‌های سهامی برای تشکیل مجامع خود و برگزاری مجمع عمومی عادی، که باید حداقل سالی یک ‌بار تشکیل شود یا مجمع عمومی فوق‌العاده، باید اقدام به انتشار آگهی دعوت نمایند تا ضمن اطلاع سهامداران، تشکیل مجامع جنبه رسمی داشته باشد. مراجع مجاز به انتشار آگهی دعوت مراجع مجاز، همان مواردی هستند که موظف به دعوت از […]

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی … آگهی مفقودی همانگونه که از نامش پیداست عبارت است از اعلام گم کردن مدارک حقیقی و حقوقی به نحوی که وقتی مدرکی گم می شود صاحب آن در روزنامه کثیر الانتشار اعلام میکند مدرکی با مشخصات قانونی(مندرج در مدرک) در تاریخ مورد نظر گم کرده است و فاقد اعتبار است آگهی مفقودی […]

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها … پس از ثبت شرکت شاید نیاز باشد که تغییراتی در شرکت ثبت شده انجام گردد از جمله موضوع ، سهامداران ، سرمایه ، آدرس ، شعبات و… که به شرح زیر است : تغییر در اساسنامه باشد تغییر در میزان سهام انتخاب مدیران یا تغییر سمت ها که این موارد […]